"Монгол дахь сургууль завсардалт" судалгааны тайлан

Энэхүү судалгааны төсөл нь Монгол дахь сургууль завсардалтын түвшин, түүний шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлоход чиглэж байна. Сургууль завсардах байдал Монгол улсын одоогийн боловсролын бодлого, хууль тогтоомжийн хүрээнд сургалтын үйл явцад оршсоор. Энэхүү судалгааны тайлан нь сургууль завсардалтын талаар үндэсний хэмжээний хууль эрх зүйн баримт бичиг байхгүй хэдий ч түүнийг бууруулах чиглэлээр тодорхой санал санаачилгууд гарч байгааг тэмдэглэхийн хамт эрх зүйн тодорхой зохицуулалт байхгүй зэргээс шалтгаалан бууруулах, багасгах зорилтоос хэтрэхгүй байгааг өгүүлэх юм. Энэ байдал нь Монгол Улсын боловсролын хөтөлбөр үр ашиг муутай, засан сайжруулбал зохистой асуудлууд байгааг харуулж байна.

Судалгааны тайлангийн бүрэн эхтэй хавсралт файлаас танилцана уу.

Нийтэлсэн АДМИН, 9-04-2013, 10:46

МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn